Hvad er Studieområdet (a.k.a. SO)?

Studieområdet på htx er egentlig ikke et fag, men det har en afsluttende prøve i form af SOP, og karakteren tæller som et A-niveaufag.

Det, man fokuserer på i Studieområdet, kan man kalde overfagligt – det ”ligger og svæver” ovenover de ”almindelige” fag. Overfaglighed betyder en faglighed, som er generel for alle fag og dermed i princippet kan læres i alle fag. For eksempel er det en overfaglig kompetence (også kaldt en tværgående studiemetode) at kunne planlægge et længere projektforløb. Man har måske lært det i Teknologi, men det kan også bruges, når man skal disponere sin tid i KIT A. Studieområdets viden og metoder kan altså læres i ét fag og bruges i et andet, og alle fag (undtagen valgfag) deltager i Studieområdet.

På OTG er der syv centrale samspilsprojekter, fra SO1 til SO7, hvor flere fag arbejder sammen om et eller flere nøgleproblemer. De syv projekter har bestemte tværgående studiemetoder i fokus. Men SO kan også læres i de enkelte fag.

SO er overalt. Når man får en halvdårlig karakter i en opgave, fx i Idéhistorie, så kan man forklare – og forbedre – mange af de faglige svagheder netop med SO. Hvis sproget er for dagligdags eller uformelt, har man ikke nok fornemmelse for skriftlige fremstillingsformer og sprogrigtighed i fagets genrer. Hvis man kun skriver redegørende og ikke ”når i dybden” ved hjælp af analyse, har man ikke styr på sin taksonomi og sine skrivehandlinger. Hvis opgaven mangler sammenhæng, fordi man har fordelt arbejdet mellem sig i gruppen, har man ikke lært, hvordan gruppearbejde kan fungere som vidensdeling og ikke kun arbejdsdeling - altså hvornår man skal bruge henholdsvis "kollaborative og individuelle skrivemetoder til læring, refleksion og formidling", som læreplanen sider. Og hvis ens diskussionsdel er en sludder for en sladder, er det måske, fordi man ikke kan inddrage kilder ordentligt til at give sine argumenter vægt, eller fordi man bare udspyr påstande uden belæg ("formalia vedrørende anvendelse og angivelse af kilder").

De tværgående studiemetoder

De tværgående studiemetoder er de teoretiske, overfaglige metoder, man skal arbejde med i Studieområdets projekter.

Til SOP-eksamen bliver man bedømt på, hvorvidt man har opnået målene for SO, og de tværgående studiemetoder er de ting man arbejder med, i SO-projekterne såvel som ude i fagene, for at kunne opnå målene. Man kunne også sige, at de tværgående studiemetoder er de ting, man skal træne for at kunne skrive en god opgave og lave en god mundtlig eksamenspræsentation.

Metoderne er:

 • metoder til problemformulering, planlægning og gennemførelse af problembaseret projektarbejde på tværs af fag
 • informationssøgning, herunder kildetyper, søgestrategier, søgemetoder, metoder til kildekritik og formalia vedrørende anvendelse og angivelse af kilder
 • læsestrategier og notatteknik
 • skrivehandlinger, fremstillingsformer og genrer i fagene og på tværs af fag, herunder sprogrigtighed og argumentation
 • kollaborative og individuelle skrivemetoder til læring, refleksion og formidling mundtlige, skriftlige og digitale præsentationsformer
 • metoder til procesorienteret evaluering og fremadrettet feedback, herunder udbytte af faglig vejledning og evaluering af eget arbejde.

Studieområdets mål

Studieområdet skal både klæde dig på til videre studier og være med til at danne dig som menneske. Det er her du for alvor oplever, at virkelighedsnære problemstillinger er sammensatte, og at løsninger forudsætter, at fagenes viden og metoder spiller sammen.

Gennem studieområdet skal du blive i stand til at:

 • undersøge og afgrænse en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra forskellige fag og udarbejde en problemformulering
 • søge, vurdere og anvende fagligt relevant information
 • kombinere viden og metoder fra fagene til indsamling og analyse af empiri og bearbejdning af problemstillingen
 • perspektivere den behandlede problemstilling
 • demonstrere evne til faglig formidling såvel mundtligt som skriftligt, herunder beherske forskellige genrer og fremstillingsformen i en skriftlig opgavebesvarelse
 • vurdere forskellige fags og metoders muligheder og begrænsninger i arbejdet med problemstillingen
 • kunne anvende relevante studiemetoder samt forholde sig refleksivt til egen læreproces og eget arbejde.

Disse mål genfinder du både i Studieretningscasen, DIHO og SOP.