Du skal til mundtlig eksamen i dit studieområdeprojekt. Eksaminationstiden i alt er ca. 30 minutter inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid - du ved jo hvad du skal op i.

Du skal først fremlægge dit projekt som om lærer og censor ikke har læst det - det har du max. 10 minutter til, så de centrale metoder og resultater skal udvælges.

Herefter følger det, der på eksamenssprog hedder "en faglig samtale mellem eksaminand, eksaminator og evt. censor med udgangspunkt i eksaminandens projekt og den mundtlige præsentation". Det vil sige, at der kommer en masse spørgsmål til dig, og sådan er formen - det er ikke tegn på at fremlæggelsen er gået dårligt. Spørgsmålene har, lad os være ærlige, først og til formål at give dig mulighed for at vise, at du selv forstår din SOP-opgave.

Spørgsmålene kan tage udgangspunkt i den skriftlige opgave, og de kan også være inspireret af noget, du har sagt under fremlæggelsen.

Bedømmelseskriterier (fra ministeriets læreplan for Studieområdet): Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på:

  • den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner
  • faglig dybde og selvstændighed i den faglige dialog om projektet
  • forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med den valgte problemstilling, og overvejelser om kvaliteten af den opnåede viden
  • refleksion over de anvendte studiemetoder i forhold til gennemførelse af det konkrete projektforløb.

Der gives én karakter på grundlag af en helhedsvurdering af eksaminandens præstation, som omfatter den skriftlige opgavebesvarelse og den mundtlige eksamination.


Eksempler på former for præsentation

Til den mundtlige eksamen skal du præsentere de vigtigste dele fra din opgave. Præsentationsformen er fri: du kan fx vælge at lave en powerpoint, talepapir eller medbringe udprinte af de vigtigste modeller, illustrationer eller billeder.

Her er et eksempel på en Pretzi præsentation. Eksemplet er godt, fordi eleven fokuserer på sin problemformulering og delkonklusioner. Eleven viser også, hvad hvert fag bidrager med, fagets metoder og mulige rettelser.

SOP - Glasgows identitet
GLASGOWS IDENTIET Navn: Odense Tekniske Gymnasium SOP - eksamen 2020 Præsentation af Glasgows identitet GLASGOWS IDENTITET Design B & Engelsk A Byen Glasgows - Selvforståelse - Identitet Problemformurlering Problemformurlering Hvordan har byudviklingen i Glasgow haft indflydelse på

Herunder er et eksempel på et talepapir, som en elev har brugt til sin mundtlige præsentation i stedet for en powerpoint. Det grundige forarbejde resulterede i at eleven havde overblik over opgaven og hurtigt kunne finde eksempler frem under dialogen.

Her kan du se og høre en indtalt powerpoint-præsentation. Eksemplet er godt, fordi eleven først viser fagligt overskud og ejerskab til opgaven og dernæst reflekterer fremragende over brugen af fagene i forhold til problemformuleringen.